ศจพ.อ.โพนพิสัย ร่วมต้อนรับคณะรองผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตำบลกุดบง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

🌍นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยนายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP บ้านนางสาวแก้วตา ชนาราษฎร์ หมู่ที่ 13 และบ้านนางสาย พิสัยพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้กำลังใจแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตให้สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถพึ่งตนเองได้ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก้ครัวเรือนเป้าหมาย

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 16 times, 1 visits today)