โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ
🌍ในการนี้ ได้พาครัวเรือนเป้าหมายศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านคำปะกั้ง ม.5 ต.บ้านโพธิ์ และแปลงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านคำพัฒนา ม.8 ต.บ้านผือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้น

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 13 times, 1 visits today)