โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” บ้านทรัพย์มงคล หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

🌏นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว และนายโรม พลภูมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ขับเคลื่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ แปลง
บ้านทรัพย์มงคล หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🌺ในการนี้ ได้ให้ความรู้ว่าด้วยเรื่องหลักกสิกรรมธรรมชาติและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ อาทิ เช่น ฐานคนรักษ์ดิน ห่มฟาง ฐานแซนวิซปลา การปลูกป่า 5 ระดับ การทำหลุมพอเพียง

🗺🗺 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 15 times, 1 visits today)