พช.โพนพิสัย จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ต.บ้านผือ และต.ทุ่งหลวง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ต.ชุมช้าง และต.บ้านโพธิ์

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2565 อาสาสมัครฯ ตำบลจุมพล

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ลงพื้นที่ตรวจวัดงานขุดปรับพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านโพธิ์ศรี ม.3 ต.สร้างนางขาว

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ขับเคลื่อนงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ