พช.โพนพิสัย ขับเคลื่อนโครงการสร้างและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 พช.โ [...]

อ่านต่อ

🏞 พช.โพนพิสัยประชุมสร้างความเข้าใจว่าด้วยเรื่องการปรับพื้นที่ให้แก่ผู้สมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ระยะ 2

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 พช.โ [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ร่วมประชุม ซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference)

⛅️⛅️หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค⛅️⛅️ [...]

อ่านต่อ

🌐 พช.โพนพิสัย ร่วมโครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ​และหน่วยบำบัดทุกข์​ บำรุงสุข​ จังหวัดหนองคาย​

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🌐 พช.โ [...]

อ่านต่อ