พช. โพนพิสัย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

🌐พช. โพนพิสัย นำโดย นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทย

🌐ในการนี้ นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่อำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ ห้วยต่างคำ หมูที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🌐การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดการจัดกิจกรรมในภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และปฏิบัติการมาตรการป้องกันฯอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

🗺🗺ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 84 times, 1 visits today)