พช.โพนพิสัย ดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคี บ้านคำพัฒนา หมู่ 8 ตำบลบ้านผือ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🌐พช.โพนพิสัย ดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคี บ้านคำพัฒนา หมู่ 8 ตำบลบ้านผือ

20/07/2564

🌏🌏นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว นวพช.ชก และ นายโรม พลภูมี นวพช.ชก พัฒนากรประจำตำบลบ้านผือ ขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” รอบที่ 2

🏞🏞โดยมีทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอโพยพิสัยและกับชาวบ้านผู้สนใจเรียนรู้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรม กิจกรรม ทำแซนวิชปลา และลงแขกดำนา

🏞🏞การขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” เป็นไปเพื่อการ สร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โดยมีฐานการเรียนรู้ อาทิ ฐานคนรักษ์ดิน ปลูกแฝก ฐานคนรักน้ำ การปลูกป่าต่างระดับ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการแก่ผู้สนใจในหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเอามื้อจึงประกอบด้วยทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ซึ่งในการเอามื้อครั้งนี้ พัฒนากรทั้งสองท่าน ได้เป็นผู้ให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

🗺🗺ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 77 times, 1 visits today)