พช.โพนพิสัย ดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ม. 7 บ้านดงคำพี้ ต.วัดหลวง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🌐พช.โพนพิสัย ดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ม. 7 บ้านดงคำพี้ ต.วัดหลวง

15/07/2564

🌏🌏นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย และ นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว นวพช.ชก พัฒนากรประจำตำบล วัดหลวง และ นายโรม พลภูมี นวพช.ชก ขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” รอบที่ 2

🏞🏞โดยมีทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอโพยพิสัยและกับชาวบ้านผู้สนใจเรียนรู้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรม โรยปูนขาวและการผลิตปุ๋ยหมักรสจืด เพื่อเป็นการเพิ่มแร่ธาตุให้กับดิน และการปรับหน้าดิน ตามหลัก “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช”

🏞🏞การขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” เป็นไปเพื่อการ สร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โดยมีฐานการเรียนรู้ อาทิ ฐานทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฐานคนรักษ์ดิน ปลูกแฝก ฐานคนรักน้ำ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการแก่ผู้สนใจในหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเอามื้อจึงประกอบด้วยทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ

🗺🗺ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 44 times, 1 visits today)