พช. โพนพิสัย สร้างและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการส่งเสริมอาชีพ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞 พช. โพนพิสัย สร้างและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการส่งเสริมอาชีพ

🌐 14/7/2564

🌍อำเภอโพนพิสัยขับเคลื่อน โครงการสร้างและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง หมู่ 7 บ้านคุยลุมพุก ตำบลชุมช้าง และ หมู่ 7 บ้านหาดทรายทอง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🌏ในการนี้ นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้ นายโรม พลภูมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอิทธิศักดิ์ ประกอบศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นเจ้าหน้าประสานงานโครงการฯ และเป็นผู้เอื้ออำนวย กิจกรรมศึกษาดูงานและอาชีพที่แก่ชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

🌍 สถานที่ศึกษาดูงานได้แก่ 1.ฟาร์มเห็ดสุชาดา ณ อำเภอเฝ้าไร่ โดยที่เจ้าของฟาร์มและบุคลากรให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และสาธิตการแปรรูปเห็ด จุดที่ 2. คือกลุ่มแปรรูปสมุนไพรโพนพิสัย หมู่ 25 บ้านพรพระธาตุ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย โดยมี ประธานกลุ่มและสมาชิกร่วมถึงผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้ในการปลูก แปรรูป และเพิ่มมูลค่าสมุนไพร จุดที่ 3. กลุ่มสัมมาชีพเพาะเห็ด หมู่ 8 บ้านคำบอน ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย ที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดตั้งและบริหารกลุ่ม ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

🌎ในการนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

🗺🗺ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺

(Visited 174 times, 1 visits today)