พช. โพนพิสัย สร้างความเข้าใจว่าด้วยเรื่องการปรับพื้นที่ให้แก่ผู้สมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 พช. [...]

อ่านต่อ

พช. โพนพิสัย สร้างและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวง Ep. 2

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 พช. [...]

อ่านต่อ

พช. โพนพิสัย สร้างและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞 พช. [...]

อ่านต่อ