วันสุดท้าย การอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลเหล่าต่างคำ

⛅️⛅️หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค⛅️⛅️

🕣 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

☀️☀️ วันสุดท้าย การอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน 15 คน พื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย
☀️☀️ โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
ภาคเช้า กิจกรรม 1.เรียนรู้ความสำเร็จ”โก่งธนูโมเดล” และถอดบทเรียน โดยนางสาวกมลเนตร อังกาบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากร 2.การประชาสัมพันธ์ โดยนายสุวิจักขณ์ แก้วดวง เป็นวิทยากร
ภาคบ่าย กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ มอบใบงาน และสรุปชี้แจงภารกิจ ผ่านกระบวนการ AIC+SWOT

ณ แปลงศูนย์เรียนรู้ฯ ครัวเรือนต้นแบบ HLM นายธนรัตน์ ผ่านคำ บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่3 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🏢🏢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🌻🌻

(Visited 40 times, 1 visits today)