วันที่ 2 โครงการรเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

⛅️⛅️หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค⛅️⛅️

🕣 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

☀️☀️ วันที่ 2 โครงการรเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน 15 คน พื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย
☀️☀️ โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
ภาคเช้า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี (ภาคปฏิบัติ) นายสมบูรณ์ จอมภูดาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากร “ครูพาทำ” ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 2.การเตรียมดิน และเพาะกล้าผัก 3.การห่มดินแห้งชามน้ำชาม
ภาคบ่าย กิจกรรมเวทีเสวนา การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก โดยนายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย เป็นวิทยากร

ณ แปลงศูนย์เรียนรู้ฯ ครัวเรือนต้นแบบ HLM นายธนรัตน์ ผ่านคำ บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่3 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

(Visited 58 times, 1 visits today)