Kick Off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

⛅️⛅️หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค⛅️⛅️

🕣 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

☀️☀️ นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายนิโรจน์ ศรีสมบัติ ปลัดอาวุโส เป็นประธาน Kick Off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย
☀️☀️ ในการนี้นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ได้กล่าวรายงานพิธีเปิด และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว
โดยกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย
ภาคเช้า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน” นายนิโรจน์ ศรีสมบัติ ปลัดอาวุโส เป็นวิทยากร
ภาคบ่าย ฟังบรรยายคลิปวิดีโอ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติ” เวทีถอดบทเรียน โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน วิทยากร 3 คน คือ นายโรม พลภูมี น.ส.กมลเนตร อังกาบ นายสุวิจักขณ์ แก้วดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ณ แปลงศูนย์เรียนรู้ฯ ครัวเรือนต้นแบบ HLM นายธนรัตน์ ผ่านคำ บ้านห้วยน้ำเย็น อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

(Visited 148 times, 1 visits today)