ประกวดครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนต้นแบบ

?หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค?

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้ นายศตวรรษ นันทะโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำกลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านจอมนางเหนือ เข้านำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินเป็นครัวเรือนต้นแบบสัมมาชีพตัวอย่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

โดย ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างอำเภอโพนพิสัย ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ โคตะบุญมี บ้านจอมนางเหนือ หมู่ 16 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

(Visited 94 times, 1 visits today)