กิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง?

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในการประชุมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19 ) นายประเสริฐ ปัญญากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญานาคราช

?ต่อมาเวลา 09.00 น.นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดประชุมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย

?ต่อมาเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม กศน.อ.โพนพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน  13  โครงการ  เป็นเงิน 2,200,000 บาท และโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 7 โครงการ  เป็นเงิน 240,000 บาท

(Visited 46 times, 1 visits today)