จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ “ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง? วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวล [...]

อ่านต่อ