ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง?

วันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย

นายประเสริฐ ปัญญากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อรับทราบแผนและวิธีการดำเนินงานของกองทุนฯ  หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพนพิสัย จำนวน 32 หมู่บ้าน

(Visited 40 times, 1 visits today)