ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนพิสัย

?เล่าเรื่อง เมืองปากห้วยหลวง?

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ ปัญญากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนพิสัย เพื่อประสานแผนการบูรณาการกำลังในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และพื้นที่ใกล้เคียง ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมพญานาคราช ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย

? ต่อมาเวลา 13.00 นายประเสริฐ ปัญญากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ “การบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบและพัฒนากระบวนการผลิตที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”ณ บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย

(Visited 113 times, 1 visits today)