โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม”จัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี” บ้านหนองหอย

โพนพิสัย(เมืองปากห้วยหลวง) วันที่ 23 สิงหาคม 2561เวลา 09.00 อำเภอโพนพิสัยจัดโครงการเตรียมความพร้อม การเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม”จัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี” ิ ณ บ้านหนองหอย ม.8 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมี นางสาวปรางค์ทิพย์ เซาะจอหอ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหอย หมู่ที่8 ตำบลนาหนัง

(Visited 184 times, 1 visits today)