วันที่8 ก.พ.61 คณะนิเทศตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

?วันที่8 ก.พ.61 คณะนิเทศตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทีมที่สาม โดย นายบุญเลิศ ป่าเขือ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นางพวงพยอม ปาลศิลป์ นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และนายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่ อำเภอโพนพิสัย จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ต.วัดหลวง ต.ชุมช้าง และ พื้นที่เขตเทศบาลต.สร้างนางขาว โดยมี ปลัดบริหารงานปกครอง(ปลดอาวุธ)เป็นผู้แทนนายอำเภอโพนพิสัยพร้อมด้วยว่าที่พ.ต.สุทธินันต์ พรหมศิริ พัฒนาการอำเภอโพนพิสัยและ พัฒนากรประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ผู้นำอช.และตัวแทนครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจข้อมูล เข้ารับการนิเทศ และอำนวยความสะดวก

(Visited 36 times, 1 visits today)