สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) โพนพิสัยจัดโครงการ “เพิ่มขีดความสามารถสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อำเภอโพนพิสัย”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) โพนพิสัยจัดโครงการ “เพิ่มขีดความสามารถสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อำเภอโพนพิสัย” ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน จำนวน 200 คน โดยโครงการมีการฝึกอบรมจากวิทยากรในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น เศรษฐกิจพอเพียง การทำการค้าผ่านระบบ SOcial กฎหมายที่สตรีจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันและฝึกอาชีพเพื่อให้สตรีนำกลับไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

(Visited 113 times, 1 visits today)