นายอัครเดช ช่างเหล็ก

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพนพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phonphisai วันที่ 04 ก.ค. 2565

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2565 และเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phonphisai วันที่ 30 มิ.ย. 2565

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ