ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเจตนพันธ์ นิลมงคล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพนนาแก้ว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน