ข่าวประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ เปรียบนาน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพนนาแก้ว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน