ข้อมูลทั่วไปของอำเภอ

       ๑.ประวัติความเป็นมา

                   อำเภอพรเจริญ เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านสามแยกขึ้นกับตำบลศรีชมภู อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย ต่อมามีผู้คนอพยพตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเป็นพื้นที่ห่างไกลจากอำเภอบึงกาฬ การคมนาคมไม่สะดวก และมีกองกำลังติดอาวุธของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้องค์กรท้องถิ่น ได้แก่ สภาตำบลศรีชมภู และสภาตำบลดอนหญ้านางได้ผลักดันให้เกิดแนวความคิดที่จะขอตั้งกิ่งอำเภอแยกจากอำเภอบึงกาฬในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ต่อมาสภาตำบลทั้งสองแห่งมีมติเห็นชอบที่จะขอตั้งกิ่งอำเภอ ณ บริเวณที่บ้านสามแยกเจริญราษฏร์ และคณะทำงานก็ได้เริ่มดำเนินการเสนอขอตั้งกิ่งอำเภอโดยมี พ.ต.ท.ทวี ยินดี ตำแหน่งนายอำเภอบึงกาฬเป็นแกนนำจนในที่สุดได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอพรเจริญ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพรเจริญ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๔๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ และเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ เป็นต้นมา โดยใช้สำนักงานหน่วยพัฒนาป่าไม้เป็นที่ว่าการกิ่งอำเภอชั่วคราวก่อน  ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอ และได้รับการบริจาคที่ดินจากนายไฉ่ลิ้ม  แซ่ลี้ คหบดีของพรเจริญ จำนวน ๓๖ไร่ และชาวพรเจริญ ๑๔ คนร่วมกันบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๖ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น ๔๒ ไร่ และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๔  ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้นโดยมีผลวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยอำเภอพรเจริญ เป็นหนึ่งในจำนวน ๘ อำเภอที่ขึ้นกับจังหวัดบึงกาฬ

อำเภอพรเจริญ ได้พัฒนาจากหมู่บ้านสามแยกเล็กๆ และทุรกันดารในอดีต ขยายตัวเติบโตมีความเจริญรุ่งเรืองแทบทุกด้านไม่แพ้อำเภออื่นๆ ของจังหวัดบึงกาฬ ประชาชนมีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต สามารถทำมาหากินได้อย่างปกติสุข  และมีรายได้ค่อนข้างดีจากพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพาราที่มีการปลูกในปัจจุบันมากกว่า ๖๕,๐๐๐ ไร่ ประชากรพลเมืองทั่วไปยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและรักใคร่สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี  นับได้ว่าอำเภอพรเจริญเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่ผู้คนน่ารัก ประชาชนที่นี่จึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนพรเจริญและรักถิ่นฐานของตนเองเป็นอย่างยิ่ง

การก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่

        เนื่องจากที่ว่าการอำเภอหลังเก่าได้ก่อสร้างเป็นอาคารไม้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ พื้นที่ใช้สอยคับแคบ ประกอบกับมีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทำให้ไม่สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในสมัยนายโสภณ ห่วงญาติเป็นนายอำเภอพรเจริญ โดยกรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ จำนวน ๑๓,๘๑๙,๓๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยนายอำนาจ  แย้มศิริ นายอำเภอพรเจริญในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง ต่อมานายสรวิศ ทำเนาว์  ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอพรเจริญต่อจากนายอำนาจ แย้มศิริ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๒ ได้กำกับดูแลการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๕๓ หลังจากนั้นได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์อำเภอเพิ่มเติม ประกอบด้วย การก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมเข้ากับตัวอาคารที่ว่าการอำเภอ (ใช้งบบูรณาการของนายอำเภอ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท),จัดสวนหย่อม/ปลูกต้นไม้รอบตัวอาคาร/จัดทำร่องระบายน้ำหน้าอำเภอ (ใช้เงินบริจาค/เงินทอดผ้าป่า ๗ ตำบล ๕๘ หมู่บ้าน จำนวนกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท),ปลูกต้นไม้ในศูนย์ราชการอำเภอ  จำนวน  ๒๐๐ กว่าต้น  ได้แก่ สัก แคนา ตะแบก อินทนิล ทองกวาว ประดู่ สัตบรรณฯ ทั้งการจัดซื้อโดยการบริจาคของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและการขุดเคลื่อนย้ายต้นไม้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จาก ๗ ตำบล มาปลูกซึ่งกำลังหลักที่สำคัญได้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพรเจริญ/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ/กองร้อย อส.อ.พรเจริญ มูลค่ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังได้รับการบริจาคเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอจากผู้มีจิตศรัทธา และได้แสดงความจำนงไว้แล้วจำนวนไม่ต่ำกว่า  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอำเภอพรเจริญจะได้ดำเนินการจัดทำป้ายแสดงรายชื่อผู้บริจาคเงินดังกล่าวติดตั้งไว้ในตัวอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นการถาวรต่อไป

ตำแหน่งที่ตั้ง

อำเภอพรเจริญ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบึงกาฬห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬระยะทาง ๔๖  กิโลเมตร ตามเส้นทางบึงกาฬ – ศรีวิไล - พรเจริญ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒๒๖,๔๙๖ ไร่ หรือ ๓๖๒.๒๓ ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย/พื้นที่เกษตรกรรม/พื้นที่สาธารณะประโยชน์และที่รกร้างว่างเปล่าประมาณ  ๑๗๙,๗๒๘ไร่ ,พื้นที่แหล่งน้ำ ประมาณ ๔๓,๗๖๘ไร่ และพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ ๓,๐๐๐ไร่

ทิศเหนือ       ติดต่อกับอำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้         ติดต่อกับอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเซกา และอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

 ลักษณะการปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ ตำบล  ๕๘  หมู่บ้าน  มีเทศบาลตำบล ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลพรเจริญ,เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง และเทศบาลตำบลศรีสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบล  ๔ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู , องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

คำขวัญอำเภอพรเจริญ

 

หนองเลิงกว้างใหญ่        ภูมิใจวัดดาน

ปู่ซอคู่บ้าน                       ถิ่นฐานพรเจริญ

(Visited 2,887 times, 2 visits today)