ลงพื้นที่ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เวลา 14.00 น.

นางนันทพรรณ แสงสีอ่อน พัฒนาการอำเภอพรเจริญ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่ต้อนรับการติดตามและประเมินผลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม/ส่งเสริมอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ในการนี้นายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และนักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตามการดำเนินงานในการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

📌 ณ บ้านสุขสาคร หมู่ 4 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ

😷 ในการประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

(C)(D)(D) (P)(J)(R)
(พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

📷 ภาพ/ข่าว สพอ.พรเจริญ

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#โคกหนองนาพช.
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#ปลูกพืชปลูกผัก

(Visited 3 times, 1 visits today)