สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล

จังหวัดขอนแก่น

นาวสาวมาลิณีย์ แข้โส

พัฒนาการอำเภอพล

พัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม ยกระดับคุณภาพชีวิต บูรณากิจกรรมให้เห็นจริง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง