โครงสร้างบุคคลากร

นายวิรพล เยาวะพันธ์

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย

นางวรนิดา กันยารัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมบัติ สุรเสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววันทนีย์ ลาน้ำเที่ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนวลนิตย์ กล้าขยัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปัญญา นันทวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางลำพูน ไชยชนะ

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 320 times, 1 visits today)