ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัย จัดกิจกรรม “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ตำบลหนองตาไก้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

🌾🏘️วันอังคาร ที่ ๒๖  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย ได้มอบหมายให้พันจ่าโท คนึง พูลพิพิธ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ”ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”  และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัย โดยนายวิรพล  เยาวะพันธ์ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้   กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองตาไก้ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.) คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลาง เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ บ่มเพาะทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่ออชุมชน สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรอบการดำเนินกิจกรรมในศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลประกอบด้วย ๙ จุดหมายต้นสาย ปลายป่านหมู่บ้านเศณษฐกิจพอเพียง คือ ตู้เย็นรอบบ้าน ธนาคารแบ่งปันแรงงาน ปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ขายขยะแลกทอง ของเก่าเล่าอดีต ผ้าป่าอาชีพ ปิดไฟประหยัด ตลาดนัด ๙ ทิศ

🌾🏘️โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ประจำศูนย์การเรียนรู้ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล ” แบ่งปันเมล็ดพันธ์ุ และขยายพันธุ์แหนแดง  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน  ระดับตำบล  มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บทบาทหน้าที่ของผู้นำในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม  ๖๐ คน ณ แปลงโคก หนอง นา นายวันชัย เอี่ยมสาลี  หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตาไก้  อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

😷🦠 โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

🌾🏘️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

📸📽️ ภาพ/ข่าว : สพอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

(Visited 34 times, 1 visits today)