โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

💠วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย เชิญชวนหน.ส่วนราชการฯ ทุกท่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมทำบุญฟังธรรม ถวายภัตตาหารเพล และถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
ในการนี้ นายวิรพล เยาวะพันธ์ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย และนางสาวนวลนิตย์ กล้าขยัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
ณ วัดสระประทุม บ.หนองบัว ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด กิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 22 times, 1 visits today)