โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 8 พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 น. บ้านภูเขาทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด Kick off โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

(Visited 95 times, 1 visits today)