มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรและสุขภาพภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร ปี 2562

วันที่  30  เมษายน  2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัยนำเครือข่าย OTOP และหมู่บ้านสัมมาชีพร่วมกิจกรรมมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรและสุขภาพภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร ปี 2562

(Visited 63 times, 1 visits today)