ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอพิปูน วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ เจียรมาศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอพิปูน โดยที่ประชุมมีวาระการประชุม ดังนี้

– สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินหมุนเวียน

– รายงานทะเบียนลูกหนี้ปัจจุบัน

– การพิจารราอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนายอำเภอได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้

  1. หลักการเหตุผลให้เชื่อมโยงกับโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ข้อมูล TPMAP
  2. วัตถุประสงค์โครงการนี้แก้ใขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร และนำมาประเมินเพื่อสรุปผลในมิติที่ตรงเกณฑ์

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good

สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิปูน

(Visited 14 times, 1 visits today)