พช.พิมาย ขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนกุ่ม

เข้าชม 9 ครั้ง

▶️ที่นี่ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา 🇹🇭

พช.พิมาย ขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนกุ่ม

📝วันที่ 19 มกราคม 2565

🔹 นายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอำเภอพิมาย มอบหมายให้นางสาวนิจจารีย์ สุชาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 14 เพื่อเผยแพร่แนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมและรับฟังทัศนคติในชุมชน และตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
📌 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 14 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
📸สถานีข่าว พช.พิมาย รายงาน
# พช.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
# CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#Change For Good 🌱

(Visited 9 times, 1 visits today)