กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดง อำเภอพิมาย ร่วม อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน”ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”จังหวัดนครราชสีมา

เข้าชม 6 ครั้ง

▶️ที่นี่ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา 🇹🇭

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดง อำเภอพิมาย ร่วม อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน"ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ"จังหวัดนครราชสีมา

🗓 วันที่ 23 กันยายน 2564

นายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอำเภอพิมาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างอาชีพให้คนในชุมชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาและสร้างอาชีพให้คนในชุมชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน"ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ"จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเสริมสร้างและรักษาความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชน ครอบครัว และให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid -๑๙) เป้าหมาย 20 คน ให้ความรู้ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ให้ความรู้ด้านอาชีพ ทักษะ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเพื่อ ต่อยอดเป็นอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว
ผ่านระบบ Google meet และร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 425 ต้น ปลูกบริเวณพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน 300 ต้น พื้นที่ 150 ตารางวา และแจกจ่ายให้กับครัวเรือนนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง
📌 ณ บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.พิมาย รายงาน
#KoratStrong#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับ พช. #WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน#ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด๑๙
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
🎯chang for good

(Visited 6 times, 1 visits today)