🌈 อำเภอพิชัย.ส่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไร่อ้อย ติวเข้ม! ก่อนลงพื้นที่จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์🚨

🏔พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม🏢

🏡 เมืองวีรบุรุษผู้กล้า พระยาพิชัยดาบหัก ⚔️

🌈 อำเภอพิชัย.ส่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไร่อ้อย ติวเข้ม! ก่อนลงพื้นที่จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์🚨

📒กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเพื่อสร้างการรับรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นผ่านช่องทางการตลาดที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน ในการรองรับนักท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID – 19 ในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมไดมอนรูม โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ บางกระสอ อำเภเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 150 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนพื้นที่เป้าหมาย 50 ชุมชนๆละ 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50 ชุมชนๆละ 1 คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน 50 ชุมชนๆละ 1 คน ✌🏻

📍ในการนี้นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย มอบหมายให้ นางสาวชนัญธิดา ลาวน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสมรัก ม่วงรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่อ้อย และนางสาวกัญญาณัฐ ปานเพชร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย เป็นตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านไร่อ้อย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไดมอนรูม โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ บางกระสอ อำเภเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 🚨

🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴

#สถานีข่าวพช.CNS
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างสรรค์คนสร้างสรรค์ชาติ
#CDD #ChangeforGood #พัฒนาคือสร้างสรรค์

☎️ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 12 times, 1 visits today)