🌈 ปลุกพลัง! สร้างกระแส! ต้านภัยยาเสพติดเมืองพิชัย 🚨

🏔พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม🏢

🏡 เมืองวีรบุรุษผู้กล้า พระยาพิชัยดาบหัก ⚔️

🌈 ปลุกพลัง! สร้างกระแส! ต้านภัยยาเสพติดเมืองพิชัย 🚨

📒วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดมหกรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินเมืองพิชัย เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง โดยความร่วมมือของอำเภอพิชัยและคณะกรรมการเครือกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพิชัย นำโดย นายมานัส รัตนสากล ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงกำหนดจัดมหกรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินเมืองพิชัย มีกลุ่มเป้าหมายจากทุกหมู่บ้านจาก 98 หมู่บ้าน และส่วนราชการ กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวม 500 คน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ภัยยาเสพติด กิจกรรมมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่นต้นแบบระดับอำเภอ และระดับตำบล มอบเกียรติบัตรคนดีศรีพิชัยระดับอำเภอและระดับตำบล กิจกรรมการลงนามให้สัตยาบันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพื้นที่จากทุกภาคส่วนด้วยพลังแผ่นดินคนพิชัยร่วมกันสร้างกระแสต้านภัยยาเสพติดให้หมดไปจากเมืองพิชัย ✌🏻

📍ในการนี้นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 🚨

🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴

#สถานีข่าวพช.CNS
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างสรรค์คนสร้างสรรค์ชาติ
#CDD #ChangeforGood #พัฒนาคือสร้างสรรค์

☎️ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 8 times, 1 visits today)