สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลย์รักษ์

จังหวัดอุดรธานี

นายเสถียร ทองดี

พัฒนาการอำเภอพิบูลย์รักษ์

เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใน ปี 2564