โครงสร้างบุคคลากร

นายปรีชา มีราช พัฒนาการอำเภอพิบูลมังสาหาร

นายปรีชา มีราช

พัฒนาการอำเภอพิบูลมังสาหาร

นายวิรัช แฝงเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฎฐ์ชุดา สถานสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายแมนศักดิ์ พิมพ์ทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชรัญดา คำนันดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

-

นักวิชาการพัฒนาชุมชน...

นางสาวอลินดา กันฉิ่ง

อาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่น 73

(Visited 1,487 times, 1 visits today)