ประวัติความเป็นมา

อำเภอพิบูลมังสาหารเดิมชื่อ "บ้านกว้างลำชะโด" พระพรหมราชวงษา เจ้าเมืองอุบลราชธานี ขอตั้งเป็นเมืองพิบูลมังสาหาร เจ้าพระยากำแหงสงครามเห็นชอบ จึงกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นเมืองพิบูลมังสาหารเมื่อวันอาทิตย์ แรม 11 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน พ.ศ. 2406 และตั้งท้าวธรรมกิติยา (จูมมณี) เป็นพระยาบำรุงราษฎร์ เจ้าเมืองคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2443 ลดฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองอุบลราชธานี และในปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนเมืองอุบลราชธานีเป็นจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต

 • ที่ตั้ง : ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 45 กิโลเมตร
 • ห่างจากกรุงเทพมหานคร 691 กิโลเมตร

อำเภอพิบูลมังสาหารตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอพิบูลมังสาหารแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 185 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พิบูล   (Phibun)     เขตเทศบาลเมือง         8. โพธิ์ศรี   (Pho Si)   14 หมู่บ้าน  
2. กุดชมภู   (Kut Chom Phu)     19 หมู่บ้าน         9. ระเว   (Rawe)   12 หมู่บ้าน  
3. ดอนจิก   (Don Chik)     23 หมู่บ้าน         10. ไร่ใต้   (Rai Tai)   15 หมู่บ้าน  
4. ทรายมูล   (Sai Mun)     10 หมู่บ้าน         11. หนองบัวฮี   (Nong Bua Hi)   16 หมู่บ้าน  
5. นาโพธิ์   (Na Pho)     11 หมู่บ้าน         12. อ่างศิลา   (Ang Sila)   17 หมู่บ้าน  
6. โนนกลาง   (Non Klang)     12 หมู่บ้าน         13. โนนกาหลง   (Non Kalong)   9 หมู่บ้าน  
7. โพธิ์ไทร   (Pho Sai)     19 หมู่บ้าน         14. บ้านแขม   (Ban Khaem)   8 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอพิบูลมังสาหารประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิบูลทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลอ่างศิลา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอ่างศิลา
 • เทศบาลตำบลกุดชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดชมภูทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทรทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนจิกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายมูลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนกลางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระเวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่ใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวฮีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างศิลา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนกาหลงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแขมทั้งตำบล
(Visited 6,697 times, 11 visits today)