พลับพลาที่รำลึกถึงการเสด็จ พ.ศ. 2498

พลับพลาที่รำลึกถึงการเสด็จ 2498

สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนชาวอุบลราชธานี ยังความปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2498 ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ได้เสร็จเยี่ยม เยือนชาวพิบูลมังสาหารและทรงลงพระปรมาภิไธยบนหินทราย พระราชทานนแก่พสกนิกรประดิษฐานไว้ในสวน สาธารณะ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2498 ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังอำเภอพิบูลมังสาหาร และชื่นชมธรรมชาติและความสวยงามของแก่งสะพือ ทรงชื้อปลาจากชาวบ้านที่มาหาปลาในขณะนั้น ยังความปลื้มปิติยินดีแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด การเตรียมรับเสด็จในครั้งนั้น ชาวพิบูลมังสาหาร ได้ร่วมกันก่อสร้างพลับพลาเพื่อรอรับเสด็จ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2540 พลับพลาหลังดังกล่าวได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้ทำการรื้อถอน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ยังความโศกเศร้าเสียใจแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน ชาวอำเภอพิบูลมังสาหารทุกหมู่เหล่า ได้หลอมดวงใจรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวรวบรวมปัจจัยและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง “พลับพลาที่รำลึก 2498” ขึ้น ทดแทนหลังเดิมในสถานที่เดิมและคงรูปแบบให้ใกล้เคียงหลังเดิมมากที่สุด เพือเป็นอนุสรณ์สถานที่ รำลึกถึงการเสร็จเยี่ยมเยือนชาวอำเภอพิบูลของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์

การดำนินการก่อสร้างตัวแทนชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ทำหนังสือถึงนายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และนายชุมพิชญ์ เตชะรัฐ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้าง โดยนายไพศาล ปีตาภา ได้นำเรื่องร้องเรียน หารือ ดร สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งท่านให้ความเห็นชอบและให้การสนับสนุนตามประกาศจังหวัด อุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และได้ทำพิธีวางศิลาฤทธิ์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 โดย ดร สมศักดิ์ จังตระกูล เป็นประธานในพิธี งบประมาณในการก่อสร้างได้จากการบริจาคเป็นเงินและไม้สัก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท

การก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยชาวอำเภพิบูลมังสาหารได้ทำเรื่องทูลเกล้าถวาย “พลับพลาที่รำลึก 2498” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10

อนึ่ง การก่อสร้าง “พลับพลาที่รำลึก 2498 ” นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของชาวพิบูลมังสาหาร ที่หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความ “รู้รักสามัคคี” ถวายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยด้วยสำนึกใพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้ ซึ่งจะเป็นอนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์ให้ลูกหลาน ชาวพิบูลมังสาหารภาคภูมิใจสืบไป

 
ที่มา : หลักศิลา ความเป็นมาการก่อสร้าง “พลับพลาที่รำลึกถึงการเสด็จ 2498”
(Visited 315 times, 1 visits today)