น.ส.ภัทรธินันท์ ธุนันทา นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐพล ศรีพันธุ์ พัฒนาการอำเภอเพ็ญ มอบหมาย น.ส.ภัทรธินันท์ ธุนันทา นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ในการนี้ นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เป็นประธาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 17 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

(Visited 25 times, 1 visits today)