นายณัฏฐพล ศรีพันธุ์

พัฒนาการอำเภอเพ็ญ

ส่งเสริมให้ชุมชน มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอยู่เย็นเป็นสุข องค์กรมีความสุข ประชาชนมีความสุข