พัฒนาชุมชนใสสะอาด

 ระกาศ เรื่อง มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ระกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 
 ระกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกหรือรับสินบน 
 ระกาศ เรื่อง มาตรการกลไกระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี

 รับเรื่องหรือคำร้องขอรับบริการได้ดังนี้
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี
2. ทางโทรศัพท์ 0 5627 8313
3. Line เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
4. อีเมลล์ cdd.payuha@gmail.com

 

 

(Visited 42 times, 1 visits today)