วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565 เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้ นางจุลจิรา นาคสนิท พัฒนาการอำเภอ ส่งมอบเงินกองทุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนฯ

วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้นางจุลจิรา นาคสนิท พัฒนาการอำเภอ นำเงินกองทุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจุลจิรา นาคสนิท พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้ น.ส.วิมลรัตน์ ศรีผง นว.พช.ชำนาญการ พัฒนากรประจำตำบล ติดตามความก้าวหน้าการให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางจุลจิรา นาคสนิท พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายสรนันท์ วัฒนพานิช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานการประชุม

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสรนันท์ วัฒนพานิช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอพยุหะคีรี ประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามภารกิจ 5 มิติ ระดับอำเภอ