วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางจุลจิรา นาคสนิท พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้ นายกัณตภณ พินิจการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญงาน ให้คำแนะนำการบันทึกข้อมูลการใช้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านรายได้ ในระบบ TPMAP Logbook ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพยุหะคีรี

เข้าชม 8 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางจุลจิรา  นาคสนิท พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี  มอบหมายให้  นายกัณตภณ พินิจการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญงาน ให้คำแนะนำการบันทึกข้อมูลการใช้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านรายได้  ในระบบ TPMAP Logbook ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพยุหะคีรี ตามที่อำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ มิติรายได้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

(Visited 8 times, 1 visits today)