วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจุลจิรา นาคสนิท พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเทพสวรรค์ หมู่ 11 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

เข้าชม 7 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. นางจุลจิรา  นาคสนิท พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเทพสวรรค์ หมู่ 11 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  โดยมี นายสรนันท์  วัฒนพานิช  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานปกครอง เป็นประธาน ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จำนวน 4 ทุน  และได้ส่งเสริมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และกิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยการนำเมล็ดพันธ์ผัก น้ำยาล้างจาน แจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ และให้บริการข้อมูลการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

(Visited 7 times, 1 visits today)