วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. นายรณกร  เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2564 โดยนางวันเพ็ญ รัตนบุรี พอ.พยุหะคีรี เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พร้อมด้วย นางดาริกา เทพธวัช นว.พช.ชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ  ได้สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนการติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและหนี้ค้างชำระ  ณ  ห้องประุมที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี (ชั้น 2)

(Visited 19 times, 1 visits today)