สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์

นางวันเพ็ญ รัตนบุรี

พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ (รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565