สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์

นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน

พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565