สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์

นางวันเพ็ญ รัตนบุรี

พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565