ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์

ตำแหน่งรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอพญาเม็งรายอำเภอพญาเม็งราย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน