โครงสร้างบุคคลากร

นางดวงใจ ปะกิระคะ

พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

นางทิพเนตร จัตวี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพงศ์ศักดิ์ อ่อนด้วง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี ต้นทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวดวงพร นาหนองขาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชัญญานุช พุทธิเสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทริน ถิ่นจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 736 times, 1 visits today)