โครงสร้างบุคคลากร

นางดวงใจ ปะกิระคะ

พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

นางทิพเนตร จัตวี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวดวงพร นาหนองขาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี ต้นทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชัญญานุช พุทธิเสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวิชญ์วรุจ รักษาภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวภัทริน ถิ่นจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 801 times, 10 visits today)