โครงสร้างบุคคลากร

นางดวงใจ ปะกิระคะ

พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

นางทิพเนตร จัตวี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวดวงพร นาหนองขาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชาญณรงค์ วงษ์เนียม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวชัญญานุช พุทธิเสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวิชญ์วรุจ รักษาภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวภัทริน ถิ่นจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 865 times, 1 visits today)