โครงสร้างบุคคลากร

นายสุดใจ กรองทอง

พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

นายอนุสรณ์ ภูมิภักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบล เม็กดำ

นางทิพเนตร จัตวี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมืองเตา

นายประยูร ไชยแสนท้าว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลราฏร์พัฒนา และตำบลราษฏร์เจริญ

นายพงศ์ศักดิ์ อ่อนด้วง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลภารแอ่น ตำบลเวียงสะอาด

นายวุฒิชัย มังลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลปะหลาน และตำบลลานสะแก

นางสาวดวงพร นาหนองขาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลหนองบัวแก้ว และตำบลเวียงชัย

นางสาวชัญญานุช พุทธิเสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลหนองบัวและตำบลเมืองเสือ

นางสาวภัทริน ถิ่นจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลก้ามปู และตำบลนาสีนวล

(Visited 577 times, 1 visits today)